Gecko-Climbing-Biomimicry

Gecko Climbing feet Biomimicry

Learn how biomimicry of Geckos is used to make climbing shoes.